“වසර 151කට වරක් පමණයි” ලෝකයේ විවිධ ස්ථාන වලට අතිශය දුර්ලභ සුපිරි නිල් සඳ දිස්වූ හැටි .! (PHOTOS)

වසර 151 කට වරක් පමණක් සිදුවිය හැකි දුර්ලභ සිදුවීමක් වන සුපිරි සඳ දිස්වීම ඊයේ දින (31) සිදුවුණා. ලොව පුරා ජනතාව මහත් උණන්දුවෙන් සුපිරි සද දැක බලා ගැනීමට රැස්ව සිටි අතර එම අවස්‍තාවන්හි ඡායාරූප එකතුවක් පහතින්