හේතුව එජාපය – මැතිවරණ ප්‍රතිඵල ප්‍රමාද වීමට හේතුව මෙන්න..

මැතිවරණ ප්‍රතිඵල ලබාදීම ප්‍රමාදවීමට හේතුව නැවත ගණනය සිදුවීමක් බවට වාර්තා වෙයි.

ඇතැම් ප්‍රාදේශීය සභා, නගර සභා හා මහ නගර සභා සඳහා එක්සත් ජාතික පක්ෂය ප්‍රධාන ලෙසම ඡන්දය නැවත ගණනය ඉල්ලා ඇති බව වාර්තාවෙයි.

මේ වන විට නිකුත් වී ඇත් ප්‍රතිඵල අනුව පැහැදිලි ජයග්‍රහණයක් ලබා ඇත්තේ ශ්‍රීලංකා පොදුජන පෙරමුණයි.