ඡන්දයත් එක්ක බුකියේ ගත්ත ආතල් ඔක්කොම මෙතනින්

2018 පළත් පාලන ඡන්දයත් එක්ක බුකිය අායෙත් අැවිලුණා.

එ්කට එක හේතුවක් වුණේ ඡන්ද ප්‍රතිඵල ප්‍රමාද වුණ එක.

එ් ගැන වගේම ඡන්දයේ විවිධ සිදුවීම් ගැන බුකියේ පළවුණ ඔක්කොම පෝස්ට් ටික තමයි මේ තියෙන්නේ.

Facebook එකේ තියෙන ජනප්‍රිය Page වලින් වගේම, සමහරු පෞද්ගලිකව හදල Facebook දාපු Post මෙතන තියෙනවා.

ඒ අතරේ ඔබේ නිර්මාණයත් තියේද කියල මෙතනින් බලන්න.