මේ ෆොටෝ වල අමුත්තක් තියෙනවා. හොයන්න පුලුවන්ද ?

වැඩ්ඩන්ට විතරයි පුලුවන් ඉතින්. දෙපාරක් බලලා මේ ෆොටෝ වල අමුත්ත හොයාගන්න පුලුවන්ද ?