ලොව මිලෙන් වැඩිම කාර් 25 ! ( photos )

ලංකාවෙ මුදලින් දැනගැනීමට 150 න් වැඩි කරන්න.

 

RUF CTR – $793,000
Lagonda Taraf – $1 million
Rolls-Royce Phantom Serenity – $1 million
Zenvo TS1 GT – $1.2 million
Aston Martin One-77 – $1.4 million

 

 

 

Fittipaldi EF7 – $1.5 million
Lamborghini Centenario LP 770-4 – $1.9 million
Koenigsegg Regera – $1.9 million
Koenigsegg One:1 – $2 million

 

 

 

Ferrari LaFerrari Aperta – $2.2 million
Lamborghini Sesto Elemento – $2.2 million
Aston Martin Vulcan – $2.3 million
McLaren BP23 – $2.5 million

 

 

 

Ferrari F60 America – $2.5 million
Pagani Huayra BC – $2.6 million
LaFerrari FXX K – $2.7 million
Bugatti Chiron – $2.9 million

 

 

 

Ferrari Pininfarina Sergio – $3 million
Aston Martin Valkyrie – $3.2 million
W Motors Lykan Hypersport – $3.4 million
Limited Edition Bugatti Veyron by Mansory Vivere – $3.4 million

 

 

 

McLaren P1 GTR – $4.3 million
Lamborghini Veneno Roadster – $4.5 million
Koenigsegg CCXR Trevita – $4.8 million
Mercedes-Benz Maybach Exelero – $8 million