අමායා විජේවික්‍රමගේ අලුත්ම ඡායාරූප එකතුව .! (PHOTOS)

නිරූපණ ශිල්පිණි අමා‍යා විජේවික්‍රමගේ අලුත්ම ඡායාරූප එකතුව පහතින් ,

ඡායාරූපකරණය : තාරක ‍රාමනායක