” ආවේ නම් ෆ්‍රී වයි – ෆයි දෙන්න” ෆේස්බුක් තහනම නිසා බුකිය ගිනි ගත්තෙ මෙහෙමයි .! (PHOTOS)

ෆේස්බුක් ඇතුලු සමාජජාලා වෙබ් අඩවි තහනම දිගටම පවත්වා ගැනීම පිළිබදව සමාජජාලා වෙබ් අඩවි තුලින්ම දැඩි විරෝධයක් එල්ලව තිබුණා. ෆේස්බුක් තහනම පිළිබදව සමාජජාලා වෙබ් අඩවි වල පළව තිබු නිර්මාණ කිහිප‍යක් පහතින් ,

 \