අවුරුද්දෙන් පසු මුණුපොතට එක්වූ සුපිරි රස කතා එකතුව..! (PHOTOS)

උදාවුනු සිංහල දමිළ අලුත් අවුරුද වෙනුවෙනුත් සුපුරුදු විදියටම මුහුණු පොත තුල රස කතා ගොන්නක් හුවමරු වුනා. මේ ඔබේ රසවින්දනය වෙනුවෙන් එලෙස හුවමාරුවුන් FB  පෝස්ට් අතුරින් තෝරා ගත් සුපිරි රස කතා එකතුවක්.

 

 

Image may contain: text

Image may contain: 1 person, text

 

 

 

No automatic alt text available.

 

 

 

Image may contain: text

 

 

 

 Image may contain: text

 Image may contain: text